Známka Váha
1
2
3

Pre výpočet váženého a aritmetického priemeru zadajte známky do kalkulačky

Špeciálne znaky - známky sú niekedy doplnené o znaky, klasickým príkladom je známka 1-. Kalkulačka znaky automaticky nahradí číselnou hodnotou (1.5)

Percentá - 90% zadavejte ako 90

Písmená - vysoké školy používajú na známkovanie písmená, ty sa automaticky nahrádzajú číselnou hodnotou A (1), B (1,5), C (2), D (2,5), E (3), F (4)

Hromadný import - hromadné vkladanie podporuje akýkoľvek zoznam čísel oddelených medzerou. Zkopíruj riadok známok a vlož ho do prvého poľa v tabuľke pre známky, rovnako urob aj pri váhach

Výpočet váženého priemeru

Ako sa počíta vážený priemer známok?

Na výpočet váženého priemeru známok je potrebné mať k dispozícii hodnoty jednotlivých známok a zodpovedajúce váhy pre každú známku. Postupuj nasledovne, ak chceš vypočítať vážený priemer známok:

 1. 1. Uistite sa, že máte k dispozícii hodnoty a zodpovedajúce váhy pre každú známku.
 2. 2. Vynásobte každú hodnotu známky zodpovedajúcu váhou.
 3. 3. Sčítajte všetky výsledné súčiny.
 4. 4. Sčítajte všetky váhy.
 5. 5. Výsledok zo sčítania súčinov rozdeľte súčtom váh.

Vzorec na výpočet váženého priemeru známok

Vážený priemer známok = (známka1 * váha1 + známka2 * váha2 + ... + známkaN * váhaN) / (váha1 + váha2 + ... + váhaN). Kde známka1, známka2 až známkaN sú jednotlivé známky, váha1, váha2 až váhaN sú zodpovedajúce váhy a N je počet známok a vah. Pomocou tohto vzorca môžete vypočítať vážený priemer známok, ktorý berie do úvahy váhy jednotlivých známok.

Výpočet aritmetického priemeru

Ako vypočítať priemer známok?

Pre výpočet aritmetického priemeru známok sa sčítajú hodnoty všetkých známok a výsledok sa rozdelí počtom známok. Nasledujúci postup ukazuje, ako vypočítať priemer známok:

 1. 1. Sčítajte hodnoty všetkých známok.
 2. 2. Určte počet známok.
 3. 3. Výsledok zo sčítania hodnôt rozdeľte počtom známok.

Vzorec na výpočet aritmetického priemeru známok

Priemer známok = (známka1 + známka2 + známka3 + ... + známkaN) / N. Kde známka1, známka2, známka3 až známkaN sú jednotlivé známky a N je počet známok.

Výpočet priemeru z vysvedčenia

Ako vypočítať priemernú známku zo vysvedčenia?

Niektoré vysoké školy prijímajú študentov na základe priemerných známok uvedených na vysvedčení zo stredného vzdelávania. Zistite, z ktorých známok z vysvedčenia sa na vybranú vysokú školu počíta priemer. Každá inštitúcia môže mať špecifické kritériá. Pre efektívny a rýchly výpočet môžete využiť našu online kalkulačku priemeru. Stačí vložiť známky do stĺpca Známka a stĺpec Váha ponechať nevyplnený. Je dôležité poznamenať, že známka z správania sa do priemerného hodnotenia zvyčajne nezahrnuje.

 1. 1. Sčítajte hodnoty všetkých známok.
 2. 2. Určte počet známok.
 3. 3. Výsledok zo sčítania hodnôt známok vydeľte počtom známok.
Odborný pohľad

Čo nám o váženom priemere povie Wikipédia?

Vážený priemer zovšeobecňuje aritmetický priemer a poskytuje charakteristiku štatistického súboru v prípade, že hodnoty v tomto súbore majú rôznu dôležitosť, rôznu váhu. Používa sa najmä pri počítaní celkového aritmetického priemeru súboru zloženého z viacerých podsúborov. Na výpočet váženého priemeru potrebujeme jednak hodnoty, ktorých priemer chceme spočítať, a zároveň ich váhy.

Čítaj viac o váženom priemere na Wikipédii →

Priemer známok vo svete

Odporučte priemer známok svojim kamarátom v zahraničí

Našu aplikáciu Priemer známok môžete využiť vo viacerých krajinách. Ak máte priateľov v zahraničí, ktorí by ocenili našu aplikáciu, odporučte im ju. Takto si budú môcť vypočítať vážený alebo aritmetický priemer kedykoľvek potrebujú.

Vlajka České republiky
Vypočítaj si priemer známok v Česku